Obchodní podmínky

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 a § 1820 OZ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Prodávajícím je Mgr. Radka Maťašovská, NIE: Y2701922B, se sídlem Carretera Fregeneda 26, Portal 3,Piso 2C, 37008 Salamanca, jsem plátce DPH, zapsaná v Seguridad Social ve Španělském království.

Kontaktovat mě můžete:

JAK OBCHODUJI

 • Jsem živnostníkem, který mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, ebooky, pdf, …) v oblasti výživy a stravování kojenců a malých dětí.
 • Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní www.blwkrokzakrokem.cz. Webovým rozhraním jste veden/a jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů a nákupu osobních konzultací náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl/a předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil/a s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). – blíže čl.9 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

MOJE PRODUKTY A SLUŽBY

 • Označení produktů a služeb a popis jejich hlavních vlastností jsou specifikované na webovém rozhraní www.blwkrokzakrokem.cz. Ráda bych vás upozornila, že moje produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, ebooky, pdf knihy, … ) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výživy a stravování kojenců a malých dětí. Informace, které zprostředkovávám v rámci on-line programů jsou pouze návody a doporučení, já ani se mnou spolupracující lektoři nejsme jakkoliv odpovědní za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, správnosti provedení, obětavosti, stresového faktoru apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální osobní konzultaci. Blíže čl.8 OP.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

 • Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu a služby. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři. Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP.
 • Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete v čl.6 a čl.7 OP.

PODROBNOSTI NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Mgr. Radky Maťašovské. pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu a osobních konzultací a služeb

Obsah

1. Obecná ustanovení

2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy

3. Cena, způsob úhrady

4. Dodací podmínky

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

6. Odstoupení od smlouvy

7. Práva z vadného plnění, reklamace

8. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch

9. Ochrana osobních údajů

10. Zvláštní ustanovení – pravidla pro vybrané produkty – Živé akce-semináře, konzultace

11. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Mgr. Radka Maťašovská., se sídlem Carretera Fregeneda 26, Portal 3, Piso 2C, jsem plátce DPH, zapsaná v Seguridad Social ve Španělském království, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího a při osobním prodeji.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.blwkrokzakrokem.cz,

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností, doba omezené platnosti produktu nebo služby a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi či jeho dětech, objednávaném produktu, zboží nebo službě, době omezené platnosti produktu nebo služby, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů a osobních konzultací či služeb náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován, nebo neuhrazením celé kupní ceny ze strany zákazníka.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů, ebooků, pdf knih a online produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci uživatele z tohoto důvodu.

2.10. Zákazník nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U zboží je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající pošle ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi závaznou objednávku a po jejím uhrazení následně daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.5.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně bankovním převodem a na účet zvolený v prodejním formuláři nebo v hotovosti při osobních konzultacích.

3.6. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti XXXXX která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.

3.6. Platba je jednorázová, pokud není uvedeno jinak.

3.7. Zákazník je povinen uhradit správně cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě zboží prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby není-li stanoveno jinak. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři. ˇ

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich obsahu, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

On-line kurz, klub nebo webinář je autorským dílem poskytovatele a ten neposkytuje uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu, klubu nebo webináře na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu, klubu, webináře umístěna.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu, klubu nebo webináři. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě prokázaného porušení tohoto článku 5 zaplatí uživatel poskytovateli smluvní pokutu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má v případě uzavření smlouvy mimo obchodní prostory podnikatele (tedy především prostřednictvím internetových stránek) právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Odešlete žádost prosím emailem na info@blwkrokzakrokem.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 Vrácené zboží doručte zpět na vlastní náklad na adresu Mgr. Radka Maťašovská., V háječku 26, 78901, Zábřeh na Moravě a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Peníze za produkt/zboží vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

 V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;

 porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@blwkrokzakrokem.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výživy a stravování kojenců a malých dětí. Informace, které zprostředkovávám v on-line programech, konzultacích či webinářích jsou pouze návody a doporučení. Nenesu jakoukoliv odpovědnost za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete vy nebo vaše děti prožívat. Po celou dobu trvání spolupráce a on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, životní situace, zdravotního stavu apod.

8.2. Ráda bych vás upozornila na fakt, že v průběhu spolupráce a on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná doporučení, cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

8.3. Ráda bych vás upozornila, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální osobní konzultaci. Rovněž nemohou nahradit konzultaci nutričního terapeuta, lékařskou, či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Ochrana osobních údajů GDPR v samostatném souboru/článku zde: Zásady ochrany osobních údajů

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY

ŽIVÉ AKCE – SEMINÁŘE

1. Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 7 dní před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

2. Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři.

3. Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

4. Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

5. Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

6. Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené v objednávce nejpozději však 7 dní před konáním semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.

7. Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

8. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

9. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

10. Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

11. Ráda bych Vás upozornila, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

12. V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

13. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

14. Prosím účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 15 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

Storno podmínky

17. Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu info@blwkrokzakrokem.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

18. Pokud se odhlásíte více jak 15 dní před datem konání semináře, vrátím Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na jinou osobu. Údaje nového majitele přihlášky hlaste na email info@blwkrokzakrokem.cz.

19. Pokud se odhlásíte méně než 15 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na již uhrazenou cenu převést na jinou osobu. Údaje nového majitele přihlášky hlaste na email info@blwkrokzakrokem.cz. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 30 dní přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).

20. Pokud se seminář nerealizuje ze zásahu vyšší moci a účastník odmítne jinou formu kompenzace vstupného (náhradní termín, dárkový poukaz…), je mu účtován stornopoplatek ve výši 200 Kč na pokrytí uhrazeného pronájmu a odvedeného DPH.

21. Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny i s možností jejich stažení na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@blwkrokzakrokem.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_cs.

4. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 23.9.2021

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

error: Content is protected !!